Szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
z dyplomowanym Ratownikiem Medycznym
w dniu 21.06. 2016 r. w godz. od 10.00. do 13.00.
Każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT!

Zapisz się!Kurs pierwszej pomocy
z certyfikatem

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej z pokazowym użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
Szkolenie prowadzone jest przez aktywnie działającego ratownika medycznego.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.


Zasadniczy program szkolenia

1 Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi metodami udzielania pierwszej pomocy z elementami zagrożeń życia – wykład,
2 Uświadomienie pracownikom obowiązku udzielania pierwszej pomocy wynikającego z art. 162 Kodeksu Karnego – wykład,
3 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – wykład oraz część praktyczna z użyciem manekina
4 Pokaz użycia defibrylatora zewnętrznego AED
5 Zaburzenia przytomności – wykład oraz część praktyczna
6 Padaczka – wykład oraz część praktyczna
7 Złamania, zwichnięcia, skręcenia – wykład oraz część praktyczna
8 Zranienia, krwotoki – wykład oraz część praktyczna
9 Wstrząs i jego rodzaje – wykład oraz część praktyczna
10 Oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem elektrycznym – wykład oraz część praktyczna
11 Zatrucia (w tym chemiczne) – wykład oraz część praktyczna
12 Zadławienia – wykład oraz część praktyczna.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia

1 Właściwa ocena sytuacji
2 Efektywne wezwanie pomocy
3 W sytuacjach nagłych bezpieczne i samodzielne zastosowanie zabiegów ratujących życie.

 

  • Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)