Wstępne szkolenie BHP

Informacje ogólne

Szkolenie wstępne, jest szkoleniem zorganizowanym przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Jego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa
oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.
Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.
Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Odbywają go, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci -praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.


Program szkolenia

1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujàce w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

 

 
 

  • Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami)