Oferujemy Państwu
kompleksową obsługę firm
z zakresu BHP

Głównym celem naszego biura jest wszechstronne wspieranie Pracodawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jak też prawa pracy.
Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.

Nasi specjaliści zadbają o wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami czy oceną ryzyka zawodowego.
Ich profesjonalne podejście gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam spraw, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością karną za ewentualne naruszenia prawa oraz możliwością dochodzenia roszczeń z tego tytułu.


 

Oferta
 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów sanitarnych i techniczno – budowlanych
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych, sporządzanie kompletnej dokumentacji
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Reprezentowanie pracodawcy przed PIP i PIS
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP i PIS
 • Pomoc i doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • Obsługa Komisji BHP
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w dziedzinie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.

 

 • Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. –art. 15 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy